Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuur vertegenwoordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na goedkeuring op deze website geplaatst.

Met 2 leerkrachten en 2 ouders vormen wij het MR team van de Keerkring. De directie en Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) geven ons informatie over bv de begroting en het jaarplan van de school. Doordat we de informatie tijdig ontvangen kunnen we ons goed inlezen. Tijdens MR-vergaderingen kunnen we eventuele vragen of opmerkingen stellen zodat wij met die uitleg goede adviezen kunnen geven voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook hebben we regelmatig goede gesprekken over onderwerpen die ons bezighouden of waar we bezorgd over zijn. Door het delen van kennis, informatie, en ideeën proberen wij een creatief team te zijn dat daadwerkelijk kan bijdragen.

Alle informatie die wij via een ouderavond, op het schoolplein, of reacties op onze MR mail tot ons krijgen nemen wij mee naar de eerst volgende MR vergadering. Heb je interesse of wil je graag een vergadering bijwonen, laat het ons weten via de mail of geef het door aan de leerkracht.

Samenstelling van de MR

Ouders
Setske Harmsen – lid
Fianca Euverman – lid

Leerkrachten
Caroline van Heeringen – voorzitter
Anita Zuethoff-lid

GMR
Caroline van Heeringen (leerkracht)

In schooljaar 2018-2019 vergadert de MR om 19.00 uur op :

 • donderdag 1 november 2018
 • donderdag 34 januari 2019
 • donderdag 9 mei 2019
 • donderdag 4 juli 2019

De MR is bereikbaar  via email: mr@dekeerkring.nl

Jaarverslag van het schooljaar 2016/2017

De MR bestond dit jaar uit Mirjam en Elles namens de ouders , Caroline is voorzitter. Esther is het schooljaar begonnen en na maart is Jan ingeschoven omdat Esther ziek was. Vanuit de directie heeft Corine de vergaderingen bijgewoond en ons bijgepraat en geïnformeerd indien dit nodig was.

Dit jaar zijn besproken door de MR. :

 • evaluatie schooljaar 2015/2016,de jaarplanning digitaal veiligheidsplan
 • de schoolgids
 • de herinrichting van het schoolplein
 • het vakantierooster
 • de begroting voor 2017
 • de formatie voor schooljaar 2016-2017
 • het jaarverslag MR.

Verder hebben op de agenda gestaan:

 • Ontwikkelingen en veranderingen binnen de GMR voor leerkrachten en ouders
 • Ouderbetrokkenheid
 • Het invullen van vacatures
 • De eindtoets van groep 8
 • De voorbereiding en plannen voor de verbouwing tijdens de zomervakantie.
 • De verkeersdrukte rondom de school, bij aanvang en aan het eind van de schooldag baart ons al enige tijd zorgen, dit blijft op de MR agenda staan
 • Het opstarten van een 14e groep en de daarbij behorende verschuivingen intern van leerkrachten en andere groepen
 • Verandering van de invulling van de gym- en zwemlessen voor kinderen en leerkrachten
 • Nauwer contact met de OV