Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuur vertegenwoordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na goedkeuring op deze website geplaatst.

Met 2 leerkrachten en 2 ouders vormen wij het MR team van de Keerkring. De directie en Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) geven ons informatie over bv de begroting en het jaarplan van de school. Doordat we de informatie tijdig ontvangen kunnen we ons goed inlezen. Tijdens MR-vergaderingen kunnen we eventuele vragen of opmerkingen stellen zodat wij met die uitleg goede adviezen kunnen geven voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook hebben we regelmatig goede gesprekken over onderwerpen die ons bezighouden of waar we bezorgd over zijn. Door het delen van kennis, informatie, en ideeën proberen wij een creatief team te zijn dat daadwerkelijk kan bijdragen.

Alle informatie die wij via een ouderavond, op het schoolplein, of reacties op onze MR mail tot ons krijgen nemen wij mee naar de eerst volgende MR vergadering. Heb je interesse of wil je graag een vergadering bijwonen, laat het ons weten via de mail of geef het door aan de leerkracht.

Samenstelling van de MR

Ouders
Setske Harmsen – lid
Fianca Euverman – lid

Leerkrachten
Caroline van Heeringen – voorzitter
Anita Zuethoff-lid

GMR
Caroline van Heeringen (leerkracht)

In schooljaar 2018-2019 vergadert de MR om 19.00 uur op :

 • donderdag 1 november 2018
 • donderdag 34 januari 2019
 • donderdag 9 mei 2019
 • donderdag 4 juli 2019

De MR is bereikbaar  via email: mr@dekeerkring.nl

Jaarverslag van het schooljaar 2017/2018

De MR bestond dit jaar uit Mirjam en Elles namens de ouders , Jan en Caroline namens het team. Vanuit de directie heeft Iris de vergaderingen bijgewoond en ons bijgepraat en geïnformeerd indien dit nodig was.

Dit jaar zijn besproken door de MR. :

 • Begroting is voorgelegd en besproken in de MR.
 • GMR. Elke vergadering worden de ontwikkelingen van de GMR besproken. Als MR. wil je graag weten wat er besproken wordt en de speer/pijn punten zijn samenwerkings breed.
 • Lid van de MR heeft plaats genomen in de commissie voor de sollicitatie procedure nieuwe directeur.
 • Terugkoppeling, over de nieuwe leerkrachten of stagiaires van dit schooljaar, wordt gegeven.
 • De Keerkring heeft een nieuwe directeur: Iris Fonville.
 • Regelmatig wordt de verkeerssituatie van het schoolplein besproken en gekeken hoe de kinderen veilig/veiliger het schoolplein kunnen verlaten met fiets, lopend of naar de taxi’s. Dit wordt door het PBS team in de les opgepakt met de kinderen.
 • De noodzaak om op zoek te gaan naar nieuwe ouders voor de MR. is groot aangezien Mirjam en Elles einde van dit schooljaar de MR. gaan verlaten. Ook voor Caroline, die met zwangerschapsverlof gaat, moet een ander teamlid aangesteld worden.
 • Contact tussen de MR. en OV staat op de agenda.
 • Actuele informatie over MR. zaken is zeer summier geweest door omstandigheden tussen augustus en december. O.a. door het geen deelname aan WMS congres en geen ontvangst van MR. Magazine. Dit gaat tussen januari en juli verbeteren. En ook qua MR. scholing gaat er een jaarlijks agenda komen.
 • Een idee om de Keerkring mee laten doen aan de bredeschool activiteiten gaat nu onderzocht worden. Na overleg gaat de Keerkring meedoen aan een pilot van de bredeschool activiteiten .
 • We zijn nieuwsgierig naar de evaluatie van de verandering gym en zwemlessen.
 • Uitleg van Iris over de personele bezetting en nieuwe adjunct directeur is bekend: Edith Wassenaar
 • Idee geopperd om een vertouwensouder aan te stellen om het contact tussen ouders en school nog beter te maken.