Medezeggenschapsraad

image001Medezeggenschap van leerkrachten en ouders is wettelijk geregeld. De MR kan over alle beleidsterreinen van de school met de bestuur vertegenwoordiger van gedachten wisselen en een standpunt innemen. De MR vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. De notulen worden na goedkeuring op deze website geplaatst.

Met 2 leerkrachten en 2 ouders vormen wij het MR team van de Keerkring. De directie en Gemeenschappelijk Medezeggenschaps Raad (GMR) geven ons informatie over bv de begroting en het jaarplan van de school. Doordat we de informatie tijdig ontvangen kunnen we ons goed inlezen. Tijdens MR-vergaderingen kunnen we eventuele vragen of opmerkingen stellen zodat wij met die uitleg goede adviezen kunnen geven voor zowel leerkrachten, leerlingen en ouders. Ook hebben we regelmatig goede gesprekken over onderwerpen die ons bezighouden of waar we bezorgd over zijn. Door het delen van kennis, informatie, en ideeën proberen wij een creatief team te zijn dat daadwerkelijk kan bijdragen.

Alle informatie die wij via een ouderavond, op het schoolplein, of reacties op onze MR mail tot ons krijgen nemen wij mee naar de eerst volgende MR vergadering. Heb je interesse of wil je graag een vergadering bijwonen, laat het ons weten via de mail of geef het door aan de leerkracht.

Samenstelling van de MR

Ouders
Elles Baars – secretaris
Mirjam Teeuwen – lid

Leerkrachten
Caroline van Heeringen – voorzitter
Esther Brouwer– lid

GMR
Jan de Vast (leerkracht)
Mirjam Teeuwen (ouder)

In schooljaar 2016-2017 vergadert de MR op :

  • dinsdag 13 september 2016
  • dinsdag 1 november 2016
  • donderdag 12 januari 2017
  • donderdag 16 maart 2017
  • dinsdag 16 mei 2017
  • donderdag 22 juni 2017

De MR is bereikbaar  via email: mrsbodekeerkring@gmail.com

Jaarverslag van het schooljaar 2015/2016

De MR samenstelling van dit jaar zal zijn: Caroline ,Esther , Mirjam en Elles. Vanuit de directie zal Corine de vergadering bijwonen en ons bij praten en informeren indien nodig.

Dit jaar is het doel om de website van de school te vernieuwen, de ouderbetrokkenheid te vergroten, de MR zichtbaarder maken voor de ouders op de website, op schoolavonden, en op het schoolplein.

Het inspectie bezoek in september is goed voorbereid door de directie en met de MR achteraf besproken. De positieve beoordeling maakt ons tevreden.

Jaarplan, begroting, Sint Nicolaas en kerst, vakantierooster, vacature omschrijving en sollicitatie procedures zijn uitgebreid en zorgvuldig besproken.

Family Factory zijn komen vertellen wat de valkuilen en succes momenten kunnen zijn als het gaat om ouderbetrokkenheid. Dit heeft onze zorg en aandacht en dus hebben we nog meer nagedacht over de vraag hoe we ouders op een leuke fijne manier meer betrokken kunnen krijgen bij school.

Deze ideeën gaan uitgewerkt worden door een werkgroep en daar zullen de ouders en kinderen een uitnodiging voor ontvangen. Op de jaar agenda worden hier 2 momenten voor gereserveerd.